وبگاه شخصی مهدي مشكور

آیا از انجام عملیات حذف اطمینان دارید؟


اطلاعات علمی

نام: مهدي
نام خانوادگي: مشكور
دانشكده: مهندسی چوب و کاغذ
گروه آموزشي: تکنولوژی و مهندسی چوب
رتبه علمی: استاديار
پست الكترونيك: mashkour@gau.ac.irتحصیلاترشته/گرایشدانشگاهکشورتاریخ از ... تا
كارشناسيمهندسی علوم و صنایع چوب و کاغذ دانشگاه علوم کشاورزی ومنابع طبیعی گرگان ایران 1380 تا 1384 
كارشناسي ارشدمهندسی علوم و صنایع چوب و کاغذ دانشگاه تهران ایران 1384تا 1386 
دكتريمهندسی علوم و صنایع چوب و کاغذ د انشگاه تهران ایران 1386 تا 1390  عنوان پایان نامه آخرین مدرک تحصیلی


فارسی: نانوکامپوزیت سوپرپارامغناطیس ناهمسانگرد بر پایه کامپوزیت تمام سلولزی
English: Anisotropic Superparamagnetic Nanocomposite based on All-Cellulose Composite

  تخصص اصلی
1-مهندسی نانوساختارهای کامپوزیتی-پلیمری (عمدتا سلولزی)
2-طراحی و سنتز هیبرید نانوکامپزیتهای پیشرفته آلی-معدنی
3-طراحی و سنتز نانوکامپوزیتهای پلیمری-مغناطیسی با کاربردهای ویژهآشنايي با زبانهاي خارجي : زبان انگلیسی


  بازديد : 23402
Copyright © 2012
دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان