وبگاه شخصی مهدي مشكور

آیا از انجام عملیات حذف اطمینان دارید؟
مقالات و همایش ها

    1. Mahdi Mashkour, Mehdi Tajvidi, Tsunehisa Kimura, Fumiko Kimura, From Magnetic Natural Cellulose Fibers to a Magneto-Cellulose Hybrid Nanocomposite using Green Process, (The Seventh International Workshop on Green Composites (IWGC-7, August 28-30, Japan, Hamamatsu

      بازديد : 23395
    Copyright © 2012
    دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان