وبگاه شخصی مهدي مشكور
مهدي مشكور

مهدي مشكور

دانشکده: مهندسی چوب و کاغذ

رتبه علمی: استاديار

گروه آموزشی: تکنولوژی و مهندسی چوب

پست الكترونيكي: mashkour(at)gau(dot)ac(dot)ir

  بازديد : 23393
Copyright © 2012
دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان